3M CUNO 過濾產品
  3M 導熱產品
  3M 光學產品
  3M 電力產品
  特殊單雙面膠 接着劑
  SJI 自有品牌產品
  防火材料(CHITERA)
  導光材料(Optibend)

TEL : 02-26030512
FAX : 02-26030513
MAIL : hank@sjitw.com
Home > 3M CUNO 過濾產品 > 居家與商用過濾
產品名稱:APDWS-6000ST
產品簡介
 

3M在水質淨化的專業領域上,除整合CUNO百年淨水技術,為市場提供值得信賴的淨水過濾服務。3M已成功地將客製化的水質濾淨服務,廣泛映用於電子晶圓的超純水、生物醫療的製藥過濾、建築安全淨水規劃設計,以及大型連鎖餐飲業的飲品淨水。這些成就在在顯示3M所擁有的百項專利淨水技術,與專業服務以獲得市場的青睞與肯定。

為了讓飲水品質全面提升,3M在台灣的淨水過濾部門,採用了「IMPACT除菌級活性碳過濾技術」及「3M專利新型氫離子交換樹脂」,並採用「智慧分流與警示裝置設計」,打造了「3M智慧型雙效淨水系統DWS6000-ST」。

此為3M最高規格、最強濾淨效能機種,帶給您飲用水五大升級:

1.超越生飲等級:首次推出0.2um(0.00002cm)生飲除菌過濾等級,除菌效能達99.99%以上。
2.解決水垢問題:首次推出3M氫離子交換樹脂濾芯,提供硬水/水垢問題新選擇。
3.綠能軟水系統:不需插電、不排廢水、不是純水、不生水垢,保留水中適量礦物質
4.三重警示裝置:以額頸龍頭發光環、LED流量壽命顯示、及聲音提示濾芯壽命
5.新型氫離子樹脂:解決傳統氫離子淨水水質偏酸問題,過濾後不改變pH值

 

 

關鍵字: 3M淨水器,3M濾芯,3M濾心,3MAPDWS-6000ST

產品規格
 

3M淨水器,3M濾芯,3M濾心,3MAPDWS-6000ST3M淨水器,3M濾芯,3M濾心,3MAPDWS-6000ST3M淨水器,3M濾芯,3M濾心,3MAPDWS-6000ST3M淨水器,3M濾芯,3M濾心,3MAPDWS-6000ST3M淨水器,3M濾芯,3M濾心,3MAPDWS-6000ST3M淨水器,3M濾芯,3M濾心,3MAPDWS-6000ST3M淨水器,3M濾芯,3M濾心,3MAPDWS-6000ST3M淨水器,3M濾芯,3M濾心,3MAPDWS-6000ST3M淨水器,3M濾芯,3M濾心,3MAPDWS-6000ST3M淨水器,3M濾芯,3M濾心,3MAPDWS-6000ST3M淨水器,3M濾芯,3M濾心,3MAPDWS-6000ST3M淨水器,3M濾芯,3M濾心,3MAPDWS-6000ST3M淨水器,3M濾芯,3M濾心,3MAPDWS-6000ST3M淨水器,3M濾芯,3M濾心,3MAPDWS-6000ST3M淨水器,3M濾芯,3M濾心,3MAPDWS-6000ST

技術說明
 

3M淨水器,3M濾芯,3M濾心,3MAPDWS-6000ST3M淨水器,3M濾芯,3M濾心,3MAPDWS-6000ST3M淨水器,3M濾芯,3M濾心,3MAPDWS-6000ST3M淨水器,3M濾芯,3M濾心,3MAPDWS-6000ST3M淨水器,3M濾芯,3M濾心,3MAPDWS-6000ST3M淨水器,3M濾芯,3M濾心,3MAPDWS-6000ST3M淨水器,3M濾芯,3M濾心,3MAPDWS-6000ST3M淨水器,3M濾芯,3M濾心,3MAPDWS-6000ST3M淨水器,3M濾芯,3M濾心,3MAPDWS-6000ST3M淨水器,3M濾芯,3M濾心,3MAPDWS-6000ST3M淨水器,3M濾芯,3M濾心,3MAPDWS-6000ST3M淨水器,3M濾芯,3M濾心,3MAPDWS-6000ST3M淨水器,3M濾芯,3M濾心,3MAPDWS-6000ST3M淨水器,3M濾芯,3M濾心,3MAPDWS-6000ST3M淨水器,3M濾芯,3M濾心,3MAPDWS-6000ST

應用市場
 

3M淨水器,3M濾芯,3M濾心,3MAPDWS-6000ST3M淨水器,3M濾芯,3M濾心,3MAPDWS-6000ST3M淨水器,3M濾芯,3M濾心,3MAPDWS-6000ST3M淨水器,3M濾芯,3M濾心,3MAPDWS-6000ST3M淨水器,3M濾芯,3M濾心,3MAPDWS-6000ST3M淨水器,3M濾芯,3M濾心,3MAPDWS-6000ST3M淨水器,3M濾芯,3M濾心,3MAPDWS-6000ST3M淨水器,3M濾芯,3M濾心,3MAPDWS-6000ST3M淨水器,3M濾芯,3M濾心,3MAPDWS-6000ST3M淨水器,3M濾芯,3M濾心,3MAPDWS-6000ST3M淨水器,3M濾芯,3M濾心,3MAPDWS-6000ST3M淨水器,3M濾芯,3M濾心,3MAPDWS-6000ST3M淨水器,3M濾芯,3M濾心,3MAPDWS-6000ST3M淨水器,3M濾芯,3M濾心,3MAPDWS-6000ST3M淨水器,3M濾芯,3M濾心,3MAPDWS-6000ST

友站連結
  http://www.justwater.com.tw/ 3M淨水器,3M濾芯,3M濾心,3MAPDWS-6000ST3M淨水器,3M濾芯,3M濾心,3MAPDWS-6000ST3M淨水器,3M濾芯,3M濾心,3MAPDWS-6000ST3M淨水器,3M濾芯,3M濾心,3MAPDWS-6000ST3M淨水器,3M濾芯,3M濾心,3MAPDWS-6000ST3M淨水器,3M濾芯,3M濾心,3MAPDWS-6000ST3M淨水器,3M濾芯,3M濾心,3MAPDWS-6000ST3M淨水器,3M濾芯,3M濾心,3MAPDWS-6000ST3M淨水器,3M濾芯,3M濾心,3MAPDWS-6000ST3M淨水器,3M濾芯,3M濾心,3MAPDWS-6000ST3M淨水器,3M濾芯,3M濾心,3MAPDWS-6000ST3M淨水器,3M濾芯,3M濾心,3MAPDWS-6000ST3M淨水器,3M濾芯,3M濾心,3MAPDWS-6000ST3M淨水器,3M濾芯,3M濾心,3MAPDWS-6000ST3M淨水器,3M濾芯,3M濾心,3MAPDWS-6000ST

  About Us | News | Products | Contact Us | Home